TextHead TextBody

Đào tạo về bảo mật

29/06/2023

Đào tạo nâng cao nhận thức về bảo mật

Đào tạo nâng cao nhận thức về bảo mật là một quy trình chính thức để giáo dục nhân viên và các bên liên quan bên thứ ba, chẳng hạn như nhà thầu và đối tác kinh doanh, cách bảo vệ hệ thống máy tính của tổ chức, cùng với dữ liệu, con người và các tài sản khác khỏi các mối đe dọa hoặc tội phạm trên internet.

Mã hóa an toàn

Xây dựng các kỹ năng viết mã an toàn cho nhà phát triển một cách nhanh chóng trên quy mô lớn trên phạm vi ngôn ngữ và khuôn khổ rộng nhất thông qua một nền tảng học tập siêu liên quan đã được chứng minh, vượt xa cả đào tạo và tạo chìa khóa bảo mật cho cách nghĩ của các lập trình viên

 

  • Chia sẻ: