TextHead TextBody

RED TEAM

29/06/2023

Đánh giá lỗ hổng

  • Được trợ giúp trong việc xác định các hệ thống, ứng dụng và dữ liệu có nguy cơ trở thành mục tiêu cao nhất.
  • Hưởng lợi từ việc xem xét mức độ phòng thủ bên trong và bên ngoài của bạn phát hiện, hạn chế và chống lại các mối đe dọa mới nhất.
  • Hiểu những rủi ro an ninh mạng nào cần chú ý nhất và nhận được hướng dẫn khả thi để giảm thiểu chúng một cách tốt nhất.
  • Nhận các đề xuất sẽ giúp bảo vệ tổ chức của bạn ngay bây giờ và trong tương lai.

Tìm lỗ hổng an ninh

  • Chúng tôi hành động như một tin tặc có đạo đức khi phát hiện và báo cáo thành công lỗ hổng hoặc lỗi cho nhà phát triển ứng dụng. Các chương trình săn lỗi cho phép các công ty tận dụng cộng đồng tin tặc để cải thiện tình hình bảo mật hệ thống của họ theo thời gian.

 

  • Chia sẻ: