TextHead TextBody
  • Tải giả
  • Tải giả
  • Tải giả

Tải giả

Liên hệ mua hàng

Thông tin chi tiết

Sản phẩm được sử dụng để loại bỏ nguồn điện dư thừa không cần thiết. Có nhiều loại tải giả như 5W, 10W, 50W, 100 W, 200W….